Arusha und Umgebung / 11masai2

02.12.2001

11masai2